უძრავი ქონება


უძრავი ქონება ხშირად გამოიყენება გირაოს სახით როგორც ფიზიკური აგრეთვე იურიდიული პირების მიერ კრედიტის აღების დროს. ამასთან დაკავშირებით საჭირო ხდება უძრავი ქონების დაზღვევა. სადაზღვევო შემთხვევის დროს ყოველთვის აქტუალურია უძრავი ქონების დაზიანების შეფასება, რადგან საკითხი სადაზღვევო თანხის გადახდაზე ამოიხსნება ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე.
სადაზღვევო კომპანიის ან დაზღვეულის (უძრავი ქონების მფლობელის) შეკვეთით ჩვენ ვახდენთ ზარალის შეფასებას, ამასთანავე ექსპერტის დასკვნაში დადგენილია დაზიანების ფაქტი, ხასიათი, მოცულობა, ვითარებების ანალიზი და დაზიანების მოხდომის მიზეზები, აგრეთვე მხარეების პასუხისმგებლობა. შედეგების მიხედვით გამოიცემა სათანადო ექსპერტის დასკვნა.
ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები აფასებენ უძრავი ქონების სხვადასხვა სახეობებს:
  • შენობები, ნაგებობები
  • საოფისე ფართები
  • ბინები, კერძო სახლები, კოტეჯები
  • მშენებარე ობიექტები