სავაჭრო მარაგი და ქონება


საქონლის მფლობელების/მწარმოებლებისთვის ჩვენი კომპანიის სპეციალისტებს შეუძლიათ:
  • წინასწარი ინსპექციის ჩატარება
  • ვიზუალური დათვალიერება
  • საჭირო დოკუმენტების შემოწმება
  • შეფუთვის მდგომარეობის, მარკირებისა და საქონლის ხარისხის შემოწმება
  • საქონლის შემოწმება საწყობში მოტანის დროს
  • საქონლის ინსპექცია მისი შენახვისა და სასაწყობო ოპერაციების დროს.
სადაზღვევო შემთხვევის დროს ჩვენი კომპანიის სპეციალისტებს შეუძლიათ:
  • ხარისხის გაფუჭების ან გაუარესების ფაქტის დადგენა
  • საქონლის/პროდუქციის ხარისხის გაფუჭებისა ან გაუარესების მიზეზების განსაზღვრა
  • ქმედება/უმოქმედობისთვის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა
  • ვითარებების ანალიზის განხორციელება და დაზარალების შეფასების ჩატარება.
სადაზღვევო შემთხვევის გამოკვლევა შესაძლებელია მონაწილე მხარეთა მიერ მისი განხილვის ყველა ეტაპზე.
ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით გამოიცემა სათანადო ექსპერტის დასკვნა, რომლის შეკვეთა შეუძლია როგორც სადაზღვევო კომპანიას (დამზღვევს) აგრეთვე დაზღვეულს (საქონლის მფლობელს/მწარმოებელს).