მობილური კავშირის ობიექტები


მობილური კავშირის ოპერატორებისთვის ჩვენ კომპანიას შეუძლია მობილური კავშირის საბაზო სადგურისა და მისი ელექტრომომარაგების შემოწმება. ეს კეთდება ინციდენტების თავიდან ასარიდებლად და ტექნიკური მოწყობილობებისა და ენერგეტიკული ნაგებობების სანდოობის გასაუმჯობესებლად (წინა-სადაზღვევო მიმოხილვა).
მომხდარი ავარიის შემთხვევაში ჩვენი კომპანიის სპეციალისტებს შეუძლიათ:
  • დაადგინონ დაზიანების ფაქტი და ხასიათი
  • შეაფასონ ზარალის ოდენობა
  • განახორციელონ ვითარებების ანალიზი
  • დაადგინონ ავარიის მიზეზები
  • დაადგინონ პასუხისმგებლობა ქმედება/უმოქმედობაზე და შედეგებზე.
შედეგების მიხედვით გამოიცემა სათანადო ტექნიკურად დასაბუთებული დასკვნა, რომელშიც აღწერილი იქნება მომხდარი შემთხვევის თითოეული ელემენტი.
ექსპერტის დასკვნის შეკვეთა შეუძლია როგორც დაზღვეულს (მობილური კავშირის ოპერატორს) აგრეთვე სადაზღვევო კომპანიას (დამზღვევს).