ენერგეტიკის საწარმოები


ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები:
  • ამოწმებენ ენერგოსაწარმოს იმისათვის რომ აარიდონ შემთხვევები და გააუმჯობესონ ენერგეტიკული მოწყობილობების/ნაგებობების სანდოობა
  • ავარიის შემთხვევაში აფასებენ ზარალის ოდენობას და დაკარგული მოგების გამოანგარიშებას აკეთებენ.
  • ახორციელებენ ვითარებების ანალიზს.
  • არკვევენ თუ რატომ მოხდა ავარია (შემთხვევა)
ზოგჯერ დაზღვეულს (ენერგოსაწარმოს მფლობელს) შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი გაზარდოს ავარიის შედეგად მომხდარი დაზიანების მოცულობა. სხვა მხრიდან სადაზღვევო შემთხვევის დროს დამზღვევს შეუძლია შეამციროს სადაზღვევო ანაზღაურების თანხა, რომელიც ეკუთვნის დაზღვეულს სადაზღვევო ხელშეკრულების მიხედვით, ან საერთოდ უარი თქვას გადახდაზე. ასეთი შემთხვევების ასარიდებლად ჩვენი კომპანიის ექსპერტები დაადგენენ ფაქტს, ხასიათს, მოცულობას, და თუ საჭიროა, დაზიანების მიზეზს და რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია დაზიანების არარსებობა ინსპექციის მომენტზე, და აგრეთვე დაადგენენ პასუხისმგებლობას ქმედება/უმოქმედობაზე და შედეგებზე. შესრულებული სამუშაოს შედეგების მიხედვით გამოიცემა ექსპერტის დასკვნა. ექსპერტის დასკვნის შეკვეთა შეუძლია ისევე როგორც სადაზღვევო კომპანიას (დამზღვევს) აგრეთვე დაზღვეულს (ენერგოსაწარმოს მფლობელს).